KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   A tömegkommunikációs modellek összefoglalása

 

    A tömegkommunikáció-kutatás elődjének tekinthető Lippmann. Lasswell transzmissziós modellje (1948) már szervesen kapcsolódott a tömegkommunikáció modellezéséhez. A személyközi (interperszonális) kommunikációs helyzetnél már tágabban használható modellt ábrázolt, mivel Lasswell a kommunikációt pszichológiai vonatkozásaiban elemezte, és már a propaganda jelenségek értelmezése is foglalkoztatta.

    A Shannon és Weawer-féle (1949) hírközlési (matematikai) modell is ide tartozik, hisz e felfogás szerint a tömegkommunikációs szervezet pontosan úgy működött, mint az individuális beszélgetés (adó, vevő csatorna üzenet stb.) – bár inkább ez inkább egy hangszórón kihangosított közlemény modellje semmint egy párbeszédé. Ezt a modellt később kommunikáció elmélet, és a szociológia szempontú a tömegkommunikáció kutatás egyaránt meghaladta. de a maga is kutatása haladta meg.

    White 1950-ben megkezdett a kapuőr vizsgálatai szerint a beérkező információkat a különböző szinteken szűréseken mennek keresztül. (Az újságszerkesztőségeket kapuőrök összefüggő rendszerének tekintette.) A szintek közül még csupán az újságíróra koncentrált azzal, hogy miképp is jutnak az információk és a hírek a szerkesztőséghez már nem foglalkozott. Modelljéből még hiányzott a médiának mint szervezetnek a többi intézménnyel és a társadalommal való összekapcsolása.

  Wilbur Schramm (1954) tömegkommunikációs modellje visszacsatolással egészítette ki a shannoni kommunikációs modellt.

  Katz és Lazarsfeld kétlépcsős modellje (1955) szerint a tömegkommunikációs tartalom csak a közösség bizonyos személyeinek, a véleményalkotás szempontjából irányadónak elismert személyeknek a minősítése nyomán épül be a személyiségbe.

    Gerbner, G. (1956) társadalmi kommunikációs modellje a lineáris jelleget megőrizve, annál azonban sokkal komplexebb, mert az üzenetet összekapcsolta a valósággal, – amelyről szól, másrészt a kommunikációt kétdimenziós folyamatnak tekinti: érzékelési és befogadási illetőleg közlési folyamatnak.

    Westley és MacLean (1957) nevéhez fűződik a kommunikátor kifejezés fogalmának bevezetése Szóhasználatukban a kommunikátor nem az újságíró, hanem az  a személy aki az újságírók felé érdekeket közvetít. A kommunikátorokat– az intézmények képviselőiként fogták fel (pl. kormány szóvivő, a rendőrségi, a politikai szóvivők stb.). A kommunikátor mindig arra törekszik, hogy a számára kedvező irányba befolyásolja a médiát.

Az elmélet kereteibe belefér az az állítás miszerint kommunikátor bárkiből lehet, aki egy kis csoport nevében magára tudja vonni a média figyelmét. Például az is kommunikátorrá válhat, aki felmászik a híd tetejére, majd amikor leveszik onnan a szociális nehézségekre hivatkozik. Ebben az esetben emberünk a társadalom alsóbb rétegeinek eredeti hírforrása.

   Maletzke (1963) tömegkommunikáció modelljében felismerhető néhány közös eleme a legáltalánosabb kommunikációs modelleknek, nevezetesen a kommunikátor (C), üzenet (M), közvetítő-médium (M) és befogadó (R). Maletzke modellje az egyik leghasználhatóbb általános modell, amely végigvezet a gyakorlati munka különböző fázisain.

    Hieber, Ungurait és Bohn (1974) koncentrikus kör modelljében középpontban a kommunikátor, a kódoló forrás, míg külső körök egyikében a befogadó (hallgatóság) közönség szerepel. A modellalkotók a tömegkommunikáció szempontjából legfontosabb elemeket – a kapuőri szerepen túl – vezettek be: a regulátor, szűrő, erősítés fogalmát.

Harvey Molotch és Marilyn Lester szerint a valóságban végtelen sok dolog fordul elő, ám ezen előfordulásoknak csak bizonyos részéről veszünk tudomást. Ez alapján alkották meg a történés (a valóságban végtelen számú eseményekből észlelteket) és az eseményszükséglet (hírgerjesztők és hírkészítők érdekeit szolgáló esemény) fogalmát.

    Az ötvenes években a kommunikációkutatás a matematikai információelmélet valamint a biológia és pszichológia paradigmájáról úgy gondolták, hogy ezt a modellt egyetemes érvényeként lehet majd használni. Érdemes tehát megfigyelnünk, hogy a kezdeti egységes paradigma milyen kérdések megválaszolatlanul hagyása miatt alakult át, és miképp válaszolják meg az újabb és újabb elméletek a fennmaradó kérdéseket.

 

Vissza Tovább