KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   A megismerési folyamatok és a kognitív pszichológia

 

    E szakterület az információtudomány, a számítástechnika és a mesterséges intelligencia-kutatás eredményeit használja fel. A megismerés (kogníció) vizsgálata a megismerő tevékenység mibenlétét, valamint annak modellezését is célozza. Az emberi megismerési folyamatot egységes elvek szerint rendezi az észleléstől az emlékezeten, figyelmen, alakfelismerésen, problémamegoldáson át az értelmi fejlődésig. Az emberi információfeldolgozás folyamatának vizsgálata a fő kutatási területe.

Elmélete szorosan kötődik a harmadik generációs számítógépek kialakulásához, melyek már sok olyan műveletet képesek elvégezni, amelyek az emberi információfeldolgozás folyamatához hasonlítanak. A kognitív pszichológia a megismerés tudománya.

    A kommunikációkutatás mellett beszélnünk kell az észlelési-megismerési folyamatokról is, hisz a két fogalom két különböző pólusa az emberi létnek. A hatvanas évekig a behaviourizmus  és a pszichoanalízis dominált a pszichológiai kutatásokban.

    A kognitív pszichológia az észlelést, emlékezetet, a figyelmet, az alakfelismerést, a problémamegoldást, a nyelv filozófiáját, az értelmi fejlődést vizsgálja.

Az elmélet megalapozója Neisser volt, akinek központi fogalma a séma, amely a „...a teljes észlelési ciklusnak része, mely az észlelőben keletkezik, a tapasztalataink szerint változtatható és valójában specifikus arra, amit észlelünk.”[1]

A kognitív szemlélet közel másfél évtizeden át Donald Broadbent[2] angol kísérletező munkájában fogalmazódott meg. Eszerint az emberi megismerés egyre elvontabb információsajátosságoknak megfelelő kódolási lépésekből áll.

    Egy beérkező szó „feldolgozása” során először annak fizikai jegyeit azonosítjuk (akusztikai, grafikus leképezés). Ennek kimenetein működik a fizikai jegyeken alapuló figyelmi szűrés. Ezen az elsődleges szinten a rendszer párhuzamos működésű és nagy kapacitású. Ezt követi az átkódolás a korlátozott kapacitású rövid emlékezeti tárba egy szekvenciális folyamaton keresztül. Majd a szemantikai átkódolásnál már a hosszú távú emlékezetben tárolt összes, a szóval kapcsolatos információt mozgósítja.

    A megismerés (kogníció) vizsgálata a megismerő tevékenység mibenlétét, valamint annak modellezését is célozza. Az elmélet megalapozója Neisser[3] volt, akinek központi fogalma a séma, amely „...a teljes észlelési ciklusnak része, mely az észlelőben keletkezik, a tapasztalataink szerint változtatható és valójában specifikus arra, amit észlelünk.” Megfogalmazása szerint tehát az észlelés ciklikusan működik.

    Az emberi megismerési folyamatot egységes elvek szerint rendezi az észleléstől az emlékezeten, figyelmen, alakfelismerésen, problémamegoldáson át az értelmi fejlődésig.

A kognitív pszichológia az emberi információfeldolgozás folyamatának vizsgálatával foglakozik.

Az élő szervezetben zajló információáramlás és vezérlés vizsgálatával a biokibernetika foglalkozik. Azt a folyamatot elemzi, amely az élő szervezetben zajlik az információ felfogásától a választevékenységig [4] (l. az emberi információ-feldolgozás folyamatábra).

 

 

Az emberi információ-feldolgozás folyamata

 

A kognitív pszichológia az emberi információ-feldolgozás folyamatának vizsgálatával foglakozik.

URL: www.enc.hu

A kognitív pszichológia – a latin cognitio (»megismerés«) szóból: a kísérleti pszichológia vezető irányzata a huszadik század második felében. Az emberi megismerés vizsgálatát állította a kísérletezés előterébe, a belső modellek, a reprezentációk kialakulásának és irányító szerepének törvényeivel. Fő kutatási témái az észlelés, figyelem, emlékezés, gondolkodás, nyelv, döntés vizs­gálata. Neves képviselői D. Broadbent, G. Miller, U. Neisser, G. Sperling, M. Posner, R. Shepard. Fő kutatási módszere a válaszidők és a hibázások elem­zése pontosan ellenőrzött kísérleti helyzetekben, mely ma kiegészül az agyi kiváltott elektromos válaszok és az agyi képalkotó módszerek használatával, s agysérült betegek teljesítményzavarainak értelmezésével. A megismerés szakaszait egy közös folyamat részeiként kezeli az információfeldolgozási felfogás, mely szerint a külvilágból érkező ingerek egyre elvontabb le­ké­pe­zé­seket hoznak létre fejünkben, a szenzorostól az egészen elvontig, különböző idői és szerveződésű tárak keretében értelmezve. A perceptuális ciklus fogalmát előtérbe állító, pragmatikusabb felfogások a reprezentációkat kétirányú információfeldolgozás kompromisszumaként fogják fel: a leképezést az el­vá­rások, sémák is befolyásolják. A kognitív pszichológia a fejlődés vizsgálatában a koragyermekkori magasan szervezett tudásokat emeli ki.

A kognitív pszichológia a megismerés tudománya, amely az információtudomány, a számítástechnika és a mesterséges intelligencia kutatásának eredményeit használja fel. Szorosan kötődik a harmadik generációs számítógépek kialakulásához, melyek már sok olyan műveletet képesek elvégezni, amelyek az emberi információ-feldolgozás folyamatához hasonlítanak.

Képviselői szerint az észlelés nem csupán az érzékelés közben megszerzett információktól, „hanem az észlelő jártasságától és tapasztalataitól is függ”.

Nemcsak az olvasás, de a meghallgatás, a tapintási érzékelés és a nézés is olyan begyakorlott tevékenységek, amelyeknek időbeli lefolyásuk van. Mindegyik korábban kialakult struktúrákon alapul, amiket sémáknak[5] neveznek a kognitív pszichológiában.

A sémák irányítják az észlelést, és annak nyomán módosulnak. Az észlelés nem igényel emlékezést a köznapi értelemben, azonban olyan tevékenység, amelyben a közvetlen és a távoli múltnak is jelentősége van a jelenre nézve. A magasabb szinteken az információ összegyűlik, és kombinálódik a megelőzően tárolt információval egy olyan feldolgozási folyamatsorozatban, amely végül az észlelés élményébe torkollik.

A kognitív pszichológiával foglalkozók már a hatvanas években úgy látták, hogy a számítógép tevékenysége valamilyen módon hasonlatos a kognitív folyamatokhoz.

A számítógépek is információt vesznek fel, szimbólumokat kezelnek, adattételeket őriznek meg az emlékezetükben, és onnan újra visszakeresik őket, osztályozzák a bemenő információkat, alakokat ismernek föl és így tovább. A számítógép megjelenése megerősítette, hogy a kognitív folyamatok valóságosak, valóságosak és megérthetők. A számítógép új szó- és fogalomkészletet is hozott a megismerés vizsgálatához az olyan fogalmak, mint az információ, bemenet, feldolgozás, kódolás, hamarosan közhasznúvá váltak.

 

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintse meg az alábbi videót! Az agy bemutatása

 

    A percepciókutatás új szemlélete intenzíven alkalmazta is a kommunikáció- és információelméletet, ahonnan az új szemlélet a kódolás, átkódolás és hasonló fogalmakat merítette.

A kognitív pszichológia az embert is információ-feldolgozó, -átalakító és -tároló rendszernek tartja. Az alábbi ábra az agy érzékelési központjait mutatja be.

 

Az emberi agy  érzékleti modalitásai

Az  emberi agy kognitív rendszerének egyszerű ábrázolása

 

Tekintsük át a következőkben az ember információ-feldolgozó rendszerét, melyet az alábbi ábra szemléltet.

 

Az  információ-feldolgozás Nordenstreng-féle változata (Forrás: Nordenstreng, 1975)

 

Nordenstreng[6] ismerteti Haber és Fried pszichológiai információ-feldolgozási modelljét, látási és hallási ingerekre alkalmazva.

Az ingerek először nagyon rövid időre egy tartósító vagy gyűjtő “regiszterbe” kerülnek, amelynek feladata minden érzéki információt pontosan regisztrálni. Innen az ingerek töredéke jut a következő szakaszba, ahol kialakulnak a szintetizált észleletek. A tárolás ideje ebben a szakaszban is nagyon rövid. Az észleleteknek a nyelvi jelekkel vagy más jelképekkel, fogalmakkal való egyesítése a gyors emlékezetben történik, amelynek tárolási ideje 10-20 mp, kapacitása korlátozott (egyidejűleg kb. 7 észleleti egység). Az észleleti anyag és a hozzá kapcsolódó nyelvi-fogalmi jelek a gyors emlékezetből - ha a szervezet is úgy “akarja” - a tartós vagy hosszú távú emlékezetbe kerülnek, amelynek működési ideje és kapacitása szinte korlátlan. A nem automatikus parancsok nagy részét is a gyors emlékezet közvetíti. Szublimális észlelés is előfordulhat: az emberben nem válik tudatossá a tartós emlékezetbe surrant információ csak később, valamilyen szituációban bukkan elő. Általában a gyors emlékezet dönti el, mi jusson tovább a tartós memóriába.

 

    A kognitív pszichológia főbb megállapításai az  alábbiakban összegezhetők: a kognitív (megismerési, gondolkodási) sémák aktívan irányítják az észlelést, miközben az új információk hatására állandóan módosulnak. A kognitív sémák belső szerkezete bonyolult, a bennük lévő sokféle információ számtalan relációban kapcsolódik egymáshoz. A megértés: a gondolkodás egybeszerveződése.

 

 

Az információ-feldolgozás féltekei specializációja

 

    Az emberi agy féltekéi – Atkinson és munkatársai[7] összefoglalása nyomán – sem anatómiailag, sem funkcionálisan nem tekinthetők egymás pontos tükörképének. A bal félteke például a boncolásnál mindig nagyobbnak bizonyul, mint a jobb és található rajta néhány jól körülírható terület, amelyek a nyelvvel kapcsolatos képességekben (a beszéd megértésében, a szavak leírásában és az írott szavak megértésében) játszanak szerepet. A normális személyekkel végzett vizsgálatok segítségével kísérleti úton kimutatták, hogy a bal félteke a nyelvi kifejezés képességein túlmenően számos analitikus jellegű, logikai művelet és matematikai számítás végrehajtásában is sokkal erősebb, mint a jobb félteke. A jobb félteke ugyanakkor már csak a nagyon egyszerű kétjegyű számok összeadására képes.

    A jobb félteke a balnál lényegesen fejlettebb vizuális képességekkel, tér- és mintaérzékeléssel rendelkezik és a színeket is pontosabban azonosítja.

    Az elektroencefalográfiás (EEG) vizsgálatok is igazolták, hogy verbális feladatok megoldása során a bal, térbeli tájékozódást igénylő feladatok megoldása során pedig a jobb félteke aktivitása növekszik meg.

 

 

A bal és jobb félteke ábrázolása

 

    A párhuzamos információfeldolgozás elmélete szerint[8] ha az ember keverten kap verbális és vizuális információkat, akkor megosztja azokat a két agyfélteke között. Ezért ha az ember „balféltekés”,  akkor gyorsabban dolgozza fel a verbális szöveget, míg ha úgymond „jobb féltekés”, akkor a vizuális anyaggal birkózik meg könnyebben. Ezért szerencsés a tananyagnak olyan feldolgozása, hogy egyszerre több érzékszervre hat. A kommunikációkutatás további kapcsolódásai.

    Az emberi megismerés számára a kommunikációelmélet interdiszciplináris tudományos kérdés.

A műszaki, matematikai, információelméleti tudományok mellett a szociológia, a szociálpszichológia, a pedagógia, pszichológia – ezen belül behaviourizmus (viselkedéstudomány), a pszichoanalízis és a kognitív irányzatok – valamint a nyelvészeti tudományok, az antropológia, sőt még a művészi közlés ismérveivel foglalkozó tudományok is kiemelt figyelmet fordítanak az emberi kommunikáció különböző folyamataira és jellegzetességeire. A kommunikációelméletet aszerint próbálták meghatározni, hogy melyik határtudomány oldaláról közelítettek hozzá.[9] A teljesség igénye nélkül tekintsük át az egyes irányzatokat és ismerjük meg jellegzetes művelőiket!

 [1] Atlasz 5. Pszichológia. Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999. p.105.

[2] Broadbent, D. E.: Percepcion and Communicaton. Észlelés és kommunikációi. New York, Pergamon Press, 1958.

[3] Neisser, Ulrich: Megismerés és valóság. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. pp. 24- 205.

[4] Tószegi Zsuzsanna: A képi információ. OSZK, Budapest, 1994. p. 37.

[5] Neisser. i.m.

[6] Nordenstrng K.: Közléselmélet: Bevezetés a társadalmi kommunikációfolyamatok tanulmányozásába. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1978. p. 76.

[7] Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. Pszichológia. Osiris-Századvég, Budapest, 1994.

[8] Egeth, H., Jonides, J., Wall, S.,: Parallel processing of multi-element desplays. Cognitive Psychology, 3, 674-698.

[9] Buda Béla: Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény I. rész. Bevezetés. ELTE BTK, Budapest, 1981. p. 7.

Vissza Tovább