KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   A kommunikáció és az érzékelés

 

    Az élő rendszerek közös jellemzője, hogy kommunikáció révén keresztül kapcsolódnak a környezetükhöz. Az élő szervezet kommunikációs jellemzője, hogy rendelkezik bemenettel, műveletekre (pl. tárolásra) képes, kimeneti oldalon nézve produktummal rendelkezik. Tapasztalatainkat érzékszerveink működése révén szerezzük. A kommunikáció az érzékelésen alapszik. A külvilág folytonos változásainak csupán egy részét vagyunk képesek rajtuk keresztül közvetlenül megragadni. AZ ÉRZÉKSZERVEK feladata a külvilági tárgyakat és a tárgyak tulajdonságait velünk megismertetni. Működési körük (más élőlények érzékszerveihez hasonlóan) behatárolt. E létfontosságú szervek funkciói a látás, a hallás, a szaglás, az ízlelés, a tapintás, valamint az egyensúlyérzés. Valamennyi érzékszervünkben közös, hogy az általuk megragadott információt azonos formában, vagyis idegingerületként kódolva, az érzőidegen át juttatja el az agyba. A látás esetében az első jelfeldolgozó egység a szem.

     Az érzékszervek tulajdonsága, állapota és működése lényegesen befolyásolja a kommunikáció működését. Azok szerveink, amelyek közeli jelenségeket, tárgyakat érzékelik (a tapintás, az ízlelés szervei), a közvetlen kontakt érzékelők körébe tartozik, míg a nem közvetlen, távolsági érzékelőket is (fül, szem, és idetartozik a szaglószervünk is) telereceptornak nevezzük. Az élőlények érzékszervei eltérő tulajdonságúak és fejlettségűek. Az ember életében a látás és a hallás szervei játszanak kiemelkedő szerepet, nem véletlen, hogy számára a vizuális és az akusztikus jelek a legfontosabbak, ezek felfogására és közlésére a legalkalmasabb.

Az alábbi felsorolás mutatja, hogy egyes érzékszerveinkre milyen küszöbérték elegendő, hogy ingerületet váltson ki.
Látás:  Gyertyaláng 50 km-ről, sötét, tiszta éjszakában
Hallás:  Karóra ketyegése 6 m-ről csendes körülmények között
Ízlelés:  Egy teáskanál cukor 9 liter vízben
Szaglás:  Egy csepp parfüm 6 szobányi levegőben
Tapintás: Egy légy szárnya 1 cm magasságból az arcra hullva

 

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintsék meg az alábbi videót!

 

 
Az érzékszervi modalitások és a hatodik (?) érzék

Az érzékszervek grafikus ábrázolása

 

 

Az érzékelés

    Az előbb említett a öt érzéken (látás, hallás, ízlelés, szaglás és tapintás) kívül több lehetőségünk van információra szert tenni. Ezt jelzik azok a köznyelvben előforduló szólások, amelyek említik a hatodik esetleg a hetedik érzéket is. Érzékeljük a fájdalmat, a hőmérsékletet. Jelentős szerepet játszik az életünkben az izomkoordinációs érzék, a kinesztézis. Meg kell említeni az egyensúlyérzékünket is.

A következő táblázatból képet kaphatunk érzékszerveink csatornakapacitásáról:[1]

Látás

7*108 bit/sec

Hallás

5*105 bit/sec

Tapintás

2*105 bit/sec

Hőérzékelés

2*103 bit/sec

Szag

50 bit/sec

Íz

10 bit/sec

Fájdalom

100 bit/sec

Beszéd

35 bit/sec

Olvasás

36 bit/sec

 

Érzékszerveink csatornakapacitása

    Természetesen ezeket az értékeket csak megfelelő átgondolás után célszerű használni. Valószínű, hogy ezek az értékek egyénenként is különböző képet mutatnak. A rendszeres tevékenység is módosítja ezeket. Más és más például egy zenésznél vagy egy nyomdai gépmesternél, vagy egy berepülő pilótánál. Azonban azt mondhatjuk, hogy nagy általánosságban ezek igazak. Fülöp Géza is megjegyzi, hogy információelméleti szempontból helytelen minden érzékelés által kapott üzenetet információnak nevezni. A válogatással éppen az történik, hogy a változatlan és a jelentéssel bíró információt szétválasztjuk. Ezt végzi a retikuláris aktiválási rendszerünk. Ennek a szűrőnek a hatékony működése nagyon fontos az ember számára. Az információk és üzenetek tömege (lásd pl. az Internet) éri az embert. Fontos megtanulnunk, hogyan kell egy korty vizet venni a Niagarából.

 

A törzsanyagot kiegészítő források URL:

http://www.bibl.u-szeged.hu/~drotos/informatikai-jegyzetek/dtl/dtl11.html

 [1] Fülöp Géza: Az információ. Múzsák Kiadó, Budapest, 1996. p. 73.

Vissza Tovább