KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   Az emberi kommunikáció kutatási módszereiről

 

    Az emberi kommunikáció kialakulásának értelmezésére többféle vizsgálati módszert alkottak a tudósok, melyek alkalmazásával lehet következtetni, törvényszerűségeket, összefüggéseket megállapítani az emberi kommunikációról.

 

1. Az állatok magatartásának – főképp a törzsfejlődésben magasabb szinten lévő gerinces és emlős fajok – magatartásának, viselkedésének megfigyelése, vizsgálata mellett számos példát találunk a növényvilágban is a széles értelemben vett kommunikációra. Bár az állati kommunikáció problémakörét még távolról sem oldotta meg a tudomány, de bizonyított eredményeit felhasználta és folyamatosan felhasználja az emberi kommunikáció kialakulásának és fejlődésének megismeréséhez, a folyamatok törvényszerűségeinek feltárásához. Az evolúció során bekövetkező kiválasztódás előidézője – a tudomány mai álláspontja szerint – a kommunikáció (kommunikatív cselekvés) volt.

A meghatározott növényi társulásból kiemelt és új helyre telepített egyed pusztulása, vagy a rovarevő növények "magatartása": a rovar "érintésének", szagának hatására a szirmok becsukódnak.

A magasabb rendű állatok etológiai kutatása az utóbbi évtizedekben bizonyította, hogy az elsősorban fajtárstól kiinduló szignál (jelzés) ösztönös magatartásmintákat eredményez, mely feltétlenül bekövetkezik (feltétlen reflex).

Az idegtudósok a reflexek működését (Pavlov) és az asszociáció idegrendszeri alapját, a zoológusok a fajok jellemző viselkedésformáit megfigyelték és írták le.

 

 

Pavlov kísérlete

 

    A magatartáskutatás képviselői sikeresen fejlesztettek ki olyan módszereket, amelyekkel objektíven tudták tanulmányozni a tanulási folyamatokat. A behaviourizmus képviselői laboratóriumi (in vitro) körülmények között vizsgálják az egyed viselkedését, kommunikációját. A behaviourizmus szerint az ingerek különféle környezeti hatások, a válaszok pedig cselekvéses reakciók (Thorndike, Watson, Skinner).

 

 

Skinner kísérleti  doboza

 

    2. A behaviourizmus – megalapítója Watson, követője Thorndike, majd Skinner – azt hangoztatta, hogy az emberek csaknem végtelenül alakíthatók, és hogy az emberi viselkedés következményei alapvető fontosságúak, de a viselkedést kísérő lelki működés nem az. A viselkedéstudományt nemcsak az oktatásban, hanem az emberek széles körű manipulálására is lehet alkalmazni. A pszichoanalízis – megalapítója Freud –  szerint a libidó késztetései az emberi motívumok kiemelkedő forrásai, s hogy a tudatos működés csupán a legkisebb és a legkevésbé erőteljes részét foglalja el a pszichikumnak.

 

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintsék meg az alábbi videót! Holló és galamb kondícionálása

 

3. Az ember egyedfejlődésének (ontogenezisének) vizsgálata – abban a folyamatban, amelyben az egyes ember személyiséggé válik – a kommunikáció kialakulását illetően. A kutatások azt igazolják, hogy az evolúció során bekövetkező kiválasztódás előidézője a kommunikáció volt. Az információ tárolása, feldolgozása, áramlása a kommunikációs csatornákban minden élő sejtnek tulajdonsága. Az emberi öröklődés folytatta, felerősítette azt, ami elkezdődött az állati kommunikációban. Ismeretes az a biológiai törvényszerűség, hogy az ember fejlődésének embrionális szakasza nagyjából megismétli az evolúció évmilliós menetét.

Az emberre jellemző kommunikációs lehetőségek és képességek a születéssel kezdődő fejlődési szakaszban már jelen vannak. A csecsemő beszélni tudása előtt azonban – éppúgy mint az állatoké – csak magatartásával és vokális hangadással tud üzenetet küldeni környezetéhez.

4. Korunk törzsi archaikus kultúráinak vizsgálata – melyben társadalmi szervezetek lassan változnak, szinte időtlenek – azért jó megközelítés, mert a kommunikációs szerkezetek betokosodnak, a szókapcsolatok évszázadokon keresztül nem változnak.

E vizsgálatok tanulságai arra engednek következtetni bennünket, hogy a kommunikáció igénye az őstársadalmak idején olyan szimbólumrendszereket eredményezhetett, melyek lehetővé tették a két vagy néhány ember közötti üzenetváltáson túl nagyobb embercsoportok informálását is, és így a potenciális társadalmi viszonyból valóságos társadalmi viszony lesz, mely kapcsolatrendszer tartalmát kifejezni képes kommunikációra lett szüksége az embernek.

E kultúrákban ma is fontos üzeneteket közvetítenek a növényi szárakból, gyökerekből készített csomók, kagylófüzérek, kövekből, kavicsokból kirakott jelek, porba, földbe rajzolt ábrák, valamint a füstjelek (természetesen előbb fel kellett találni a tüzet!).

 

 

Korunk törzsi archaikus kultúrájának vizsgálata – anya gyermekével

 

5. Élettelen földi örökségeink elemzése, régészet, archeológia tudományterületei.

 

 

Archeológus munka közben

Vissza Tovább