KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   A kommunikáció fogalmának értelmezése különböző tudományágakban

 

    A kifejezés ma már a humán értelmezésen kívül jóval szélesebb körű. Egyre gyakrabban találkozunk a társadalmi és műszaki-technológiai változatával. Ma már mindenféle rendszer belső információáramlását jelenti az emberi szférától távol eső makro- és mikroszférában egyaránt. A kommunikáció – az információelméleti meghatározása szerint – minden, amiben információtovábbítás történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben, kódban van kifejezve. Tágabb értelmezésben a szervetlen és a szerves anyag szerveződéseit is tekinthetjük kommunikációnak, csakúgy, mint a gépi rendszerek információcseréjét. Hiszen atomok, molekulák, elektronok érintkeznek, kapcsolódnak egymáshoz, s az anyagnak új formája, minősége jön létre ezekből az érintkezésekből, kapcsolódásokból. A tudomány (a tudományok) szóhasználata mégis elkülönítette a kommunikáció fogalmát az élő szervezetre, azon belül is elsősorban az állatvilágra és az emberre. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a sokjelentésű fogalom az élő szerveztek körében igaz minden árnyalatában, tartalmi változatosságában.

 

A világ – mikro és makro szinten –  amelyben élünk

 

    Napjainkra pedig az emberi közlések, kapcsolatok, következésképp a kommunikáció vizsgálata a tudományos megismerés egyik fontos kérdésévé vált. Az emberi kapcsolatok létszükséglet-értékét már az ókorban felfedezték. Az emberi kommunikáció lényegére vonatkozó első írásos szövegek egyike Isokratestől származik az a kijelentés hogy „az okos nem cselekszik nyelv nélkül, hiszen a nyelv minden cselekedetnek és gondolatnak féke, és azoknak, akik ezt a legjobban használják, legnagyobb a bölcsességük”. Egyre több tudományterület kezdte meg vizsgálatait különböző szempontokat véve alapul. Jelentősége a valóság megismerésének előrehaladásával a tudomány és technika vívmányainak megjelenésével, az emberi kultúra gyarapodásával növekedett.

    Az információ – amióta az emberiség felfedezte ezt a fogalmat – megfogalmazására különféle definíciók születtek[1], de egységes meghatározást a mai napig még nem sikerült létrehozni. A, Ayer[2] szerint például: A kommunikáció annak a két alapvető folyamatnak az egyike, amely minden élő rendszerre jellemző. Az egyik a táplálék átalakítása energiává, a másik a valóságról szerzett adatok információ-feldolgozásával kapcsolatos. Ez a két folyamat létfontosságú minden élő szervezet számára. Kommunikálunk információt, tudást, tévedést, nézeteket, gondolatokat, eszméket, tapasztalatokat, vágyakat, parancsokat, utasításokat, érzelmeket, érzéseket, hangulatokat.

Szociológiai szempontból „olyan társadalmi folyamat, amelyben jeleket hoznak létre és visznek át, észlelnek és kezelnek olyan közleményeket, amelyből jelentés következtethető ki.”[3]

Schramm[4] e terület egyik vezető képviselője a kommunikáció természetének vizsgálatával valamint a tömegkommunikáció elméletével alkotott maradandót.

 

W. Schramm portréja

„The Beginnings of Communication Study in America”

(A kommunikáció kezdetei Amerikában) című könyve

 

A törzsanyagot kiegészítő források URL:www.sagepub.com/ book.aspx?pid=1966 lapon

Az emberi kommunikáció természete c. könyvében a „Mi is a kommunikáció” c. fejezetben részletesen bemutatja az akkori kor (70-es évek) kommunikációról szóló definícióit.

    1.) Az amerikai szociológia és szociálpszichológia a század elején jórészt interperszonális viszonyként kezelte. Cooley-t (1909) idézve  „a kommunikáción azokat a mechanizmusokat, amely által az emberi viszonyok léteznek, és fejlődnek, a képzelet vagy elme szimbólumai együtt azzal a jelentéssel, amelyek hordozzák a térben és megőrzik őket az időben.

    2. A nyelvészeti kutatások ugyanakkor a kommunikációt mint szimbólumok segítségével történő jelentés átvitelként fogták fel.

    3. Az információelmélet és kibernetika korszakának beköszöntével szinte minden más tudománynál jobban e két új tudomány hatása alá került.

    Lássunk néhány további meghatározást Szecskő[8] tolmácsolásában – , melyek egyben kifejezik szerzőjük alapállását, azt, hogy milyen oldalról, milyen diszciplína - szociálpszichológia, nyelvészet, információelmélet - felől közelítik meg a jelenségét.

    Gerbner: „A kommunikáció üzenetek segítségével történő interakció. Az üzenetek: formálisan kódolt szimbolikus vagy reprezentatív események, amelyek jelentését többen osztják egy kultúrában, s amelyeket épp azért hoznak létre, hogy ezt a jelentést hordozzák. Az ilyen "üzenet-események" segítségével történő interakció az ember humanizációs folyamata. Az emberi faj tagjai számára ennek a bölcsőtől a koporsóig, vagy a teljes elszigetelődésig tartó interakciónak a feltételei szabják meg az emberi állapot (human condition) realitását és lehetőségeit.”

 

Gerbner a kommunikációról

 

    Gerbner szerint a kommunikáció üzenetek segítségével történő interakció. Az üzenetek formálisan kódolt szimbolikus vagy reprezentatív események, amelyek jelentését többen osztják egy kultúrában, s amelyeket épp azért hoznak létre, hogy ezt a jelentést hordozzák. Az ilyen üzenet-események segítségével történő társadalmi interakció az ember humanizációs folyamata. Az emberi faj tagjai számára ennek a bölcsőtől a koporsóig vagy végleges elszigetelődésig tartó interakciónak a feltételei szabják meg az emberi állapot realitásait és lehetőségeit.

 

George Gerbner portréja

George Gerbner: A média rejtett üzenete című műve

Gerbner a „The Global media Debate” c. műve.[9]

 

A törzsanyagot kiegészítő források URL: lass.calumet.purdue.edu/. ../about_gerbner.htm

 

    Gerbner neve két kommunikációs iskolát is fémjelez. Az egyik az interakciós felfogás, nem csupasz üzenetátadásként kezeli a kommunikációt, hanem a párbeszéden alapuló formálódásként fogja fel. A kultivációs felfogás már a kommunikációt nem mint egyszeri aktust vizsgálja, mely  szerint a média mesterséges szimbólumvilága szállítja azokat a mintákat, amelyek egy adott társadalomban fontossá, hangsúlyossá és meghatározóvá válnak.

A televízió alapvető szerepe - lévén a televízió a modern társadalom legelterjedtebb kommunikációs eszköze - az, hogy olyan szimbolikus funkciókat töltsön be, amelyeket korábban a népszerű vallások töltöttek be a közösség számára.”[10]

    Hovland: „Olyan folyamat, amelyben az egyén (a kommunikátor) ingereket továbbít (rendszerint verbális szimbólumokba foglalva) abból a célból, hogy más egyének (a címzettek) viselkedését módosítsa.”

    Toda, Masano szerint a „a kommunikáció olyan információ átviteli folyamat, mely a  tudatban ered és a tudatban végződik.”[11]

    Carey, James[12] „A kommunikáció ... ez a különös csoda, melyet naponta és óránként létrehozunk – vagyis a valóság létrehozásának csodája és annak, hogy mi ebben a valóságban élünk, a szimbólumok különös minőségén nyugszik, azon, hogy képesek mind a valóság megteremtésére, mind annak reprezentálására.” (Careyhez fűződik a kommunikáció rituális elméletének kidolgozása, mely a kommunikáció kultúrába ágyazottságát tartja elsődlegesen fontosnak.)

    Az állatvilág kutatása során az etológusok felállították azt a szabályszerűséget, hogy minél szociálisabb lény az emlősállat, annál komplexebbek a kommunikációs kódok, s annál inkább használják az állatok a kódot az egyéni kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Az emberhez képest minden állatfaj igen korlátozott számú jelzést használ. Jelzéseik sokféleségét tekintve a gerinceseket nagyon megközelítik a társas rovarok, közelebbről a mézelő méhek és hangyák.

    Az emberi kommunikáció a nyelvhasználat révén a legösszetettebb. A kódrendszer (a nyelv) és maga a verbális kommunikáció, a beszéd kulturális termék, amely az ember egész fejlődéstörténete során alakult ki.

A nem verbális csatornák a közvetlen emberi kommunikáció fontos alappillérei. Ezek az ősibb jelzések többnyire nem tanulással, hanem örökletesen keletkeznek. Fontos szerepet játszanak mondanivalónk alátámasztásában (a mimika, a tekintet, a hangok a gesztus, a testtartás és térköz-szabályozási kommunikáció, valamint a kulturális szignálok alkotják a nem verbális csatornát).


[1] Fülöp Géza: Ember és információ. 2. átdolg. kiad. Múzsák, Budapest, 1984. pp. 19–20.

[2] Ayer, A. J.: Mi a kommunikáció? In:Társadalmi kommunikáció. Budapest, Tankönyvkiadó, 1977. p. 119.

[3] Worth, S.– Gross, L.: Szimbolikus stratégiák. In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I-II. Válogatott tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. p. 41.

[4] Schramm, Wilbur  –  Roberts Donald F.: Nature of Communication between Humans. Az emberi kommunikáció természete In.: The process and effects of masscommunication. University of Illinois Press, 1974. pp. 3-53.

[5] Az üzenet, hír, közlemény értelmezéseit l. később.

[6] Schramm: 1974. i.m.

[7] Szecskő T.: Kommunikációs rendszer - köznapi kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. p. 53

[8] Szecskő T..: Kommunikációs rendszer - köznapi kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. p. 56.

[9] Gerbner, G. - Mowlana, H. - Nordenstreng, H.: The Global Media Debate: Its Rise, Fall and Renewal, Norwood, Ablex Publishing Corp., New Jersey, 1993.

[10] Gerbner, George: Kommunikáció és társadalmi környezet.  In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció II. Válogatott tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. pp. 247-259. o

[11] Toda, Masano  A kommunikáció fogalma. In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I-II. Válogatott tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. p. 88.

[12] Kondor Zsuzsanna – Fábri György: Az információs társadalom és a kommunikáció-technológia elméletei és kulcsfogalmai. Századvég Kiadó, Budapest, 2003. pp. 252-269.

Vissza Tovább