KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.  A belső-kódrendszerű csoportok vizsgálata (Ekman, Friesen)

    A belső kódrendszerrel (kultúrával)rendelkező csoportok vizsgálatával (Ekman,Friesen) foglalkozott.

 

Az új-guineai lakosok  érzelemmutatói (Ekman)

 

    Ekman és Friesen munkatársai az eltérő kultúrákban élőemberek körében bemutatott fényképeket, az új-guineai bennszülöttek például pontosan megértették.

 

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintsék meg az alábbi videót!

(Ekman: Új-guineai részlet)

 

 

 

Az öröm, a bánat  és az undor kifejeződése az eltérő kultúrában élő arcokon.

 

    Ekman és munkatársai fénykép- és videofelvételek ezreit készítette a legkülönbözőbb kultúrákban. Rövid történeteket meséltek az itt élő embereknek, majd arra kérték őket, hogy a megfelelő arckifejezéssel "kísérjék" e történeteket,tehát mutassák ki a leginkább odaillő érzelmeiket és hangulataikat. Az ezekről készült felvételeket azután más kultúrák tagjainak mutatták meg és megkérték őket, hogy mondják el, milyen érzelmet fejez ki a képen látható személy. Kiderült, hogy nagy egyöntetűség mutatkozik az arckifejezések felismerésében és értelmezésében; még azok az új-guineai pápua férfiak is tökéletesen megértették az európai emberek érzelmeit, akik nem láttak előtte fehér embert (Ekman 1973).

    Ezek, és a hozzájuk hasonlókísérletek azt mutatták meg, hogy legalább hat alapvető érzelem – öröm, harag, meglepetés, undor, szomorúság, aggódás – kifejezésére a föld mindenlakója számára ugyanaz a repertoár áll rendelkezésre.

 

 

Az  érzelmi megnyilvánulások különböző kultúrához tartozó személyek arcán.

 

öröm meglepetés félelem
harag undor

szomorúság

 

 

A képek áttanulmányozása után próbálják meg felismerni az  egyes érzelmeket!

 

 

 

    Ez azt jelenti, hogy nem csupán az arckifejezések motoros sémái egyeznek meg, hanem az általuk közölt elsődleges szociális jelentések (Ekman1994, Izard 1994). Ezt azért fontos kiemelni, mert sokáig uralkodott az a nézet, miszerint az arc izmainak mintázatai biológiailag adottak, de hogy ezek milyen jelentést hordoznak a társas kapcsolatokban, azt már az adott kultúrahatározza meg. Mára viszont elfogadottá vált, hogy az emberek számosnem-verbális kapcsolat tekintetében a jelentések olyan világában élnek, amelyrészben független az illető kultúra gazdasági fejlettségétől és társadalmi berendezkedésétől. Ez tökéletesen érthető evolúciós nézőpontból, amely szerint az emberek olyan kommunikációs formákra szelektálódtak az elmúlt évmilliók során, amelyek adaptívak voltak abban az értelemben, hogy biztosították az egyének tevékenységének összehangolását és a csoport integrációját. Más szóval,jelzés és jelentés együtt jött létre a társas élettér bonyolult kihívásaira adott válaszokban.

A kultúraközi egyöntetűség magától értetődően veti fel azt a hipotézist, hogy érzelmeink kifejezése genetikai programokon alapszik. Ezt támasztják alá azok a megfigyelések, amelyek szerint a néhány hetes csecsemők eltérő arckifejezéseket adnak különböző ingerekre (pl.a négy alap ízre), és arra is nagyon korán képesek hogy különbséget tegyenek a felnőttek érzelmi megnyilvánulásai között. Vak illetve vak és siket gyerekek vizsgálata még meggyőzőbben tárja fel a veleszületett képességek jelenlétét. Ha a tanuláselméletek alapján feltesszük, hogy az érzelmek megfelelő kifejezéseit gyermekkorban sajátítjuk el, akkor ezek a szerencsétlen sorsú gyerekek – akik az örök sötétség és csend birodalmában nőnek fel – várhatóan egészen máshogyan viselkednek mint egészséges társaik. Ezzel szemben azt találták, hogy nagyon hasonlóan fejezik ki fájdalmukat vagy jókedvüket mint a többiek, ráadásul ugyanabban a szituációban és kontextusban. Sírnak amikor véletlenül megsértik magukat játék közben és mosolyognak amikor anyjuk cirógatja őket.

 

    A nem verbális kommunikációs jelzések ősibbek, kevésbé tudatosak és kontrolláltak.

Mint ismeretes, ebbe a körbe tartoznak a nyelv mellé rendelt vokális jelek: a tekintet, a mimika, a mozgásos kommunikáció elemei, a tekintet, a gesztus a testtartás, a térközszabályozás, az emblémaként viseltruha, hajszín, díszek, környezeti díszítőelemek és az interakció időviszonya, a kronémika.

A nem verbális jelek eredete három csoportba sorolható:

Az örökölt, ontogenetikus jelek az egészséges emberekre jellemzőek, és a világ minden táján azonos jelentésük van. Ezek az alapérzelmek:

 

1. öröm

2. harag

3. bánat

4. meglepetés

5. félelem

6. undor

 

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintsék meg az alábbi videót!

A hat alapvető  érzelem.

 

(Az érzelemmutatókat nemcsak a beszélgetőpartnerek esetében, hanem a 21. század kulcsművészetének játékai fejlesztésében is egyre inkább figyelembe veszik.)

 

Az ösztönösen tanult (filogenetikus jelek) egy-egy nyelvi közösségre jellemzőek, az adott kultúrától függőek.

Az egyezményen alapuló(konvencionális) jelek tudatosan tanult, ismert eredetű és meghatározott céllal használt jelek pl. a siketnémák jelbeszéde, a vakok írása.

 

A fenti  tananyag áttanulmányozása után próbálják meg felismerni az  egyes érzelmi állapotokat cicákon!

 

Vissza Tovább