KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   Az emberi arckifejezések biológiája

    A természetes szelekció az üzenetközvetítés hatékony és informatív formáit hozta létre, amelyek mind az adó, a vevő szempontjából is a faj fennmaradása érdekében előnyösek. A kommunikatív szignálok lehetővé teszik, hogy az állatok közöljék társaikkal belső állapotukat, reakciókészségüket, érzelmeiket és szándékaikat. E jelzések a társas élet szabályozását szolgálják, hiszen informálnak a viselkedés várható kimeneteléről és intenzitásáról, és lehetővé teszik a másik fél viselkedésének az előrejelzését.

 

A mellékelt oldalon kipróbálhatja, hogy mennyire képes az arckifejezések értelmezésére.

 

A törzsanyagot kiegészítő források URL:

www.bbc.co.uk/.../ mind/index_surveys.shtml

 

    A jelzések sokféle formában állíthatók elő – hang, szag, tapintás stb. – és különböző funkciókat szolgálhatnak, mint a terület megjelölése, az agresszív szándék közlése vagy csillapítása, a szexuális fogadóképesség jelzése és így tovább.

    Az emberi nem-verbális kommunikációban még ennél is fontosabb szerepet játszanak az arcon megjelenő érzelmek. Az arc felismerése, azonosítása, a rajta megjelenő üzenetek kódolása és dekódolása erős idegrendszeri szabályozás alatt áll. Az arckifejezések erős idegrendszeri kontrollja következtében az ember képes arra, hogy az állatvilágban egyedülálló módon szabályozza arcvonásait és elrejtse érzelmeit. Ez egyfelől könnyebbé teszi a hazugságot, hiszen könnyedén meg tudjuk csinálni, hogy szándékainkkal ellentétes arckifejezéseket adjunk, vagy hogy valódi érzelmeinket egy szenvtelen, ún. póker-arc mögé rejtsük. Valóban, a vizsgálatok azt mutatják, hogy miközben testtartásunk bizonyos módjai, hangunk magassága vagy éppen az arcpirulás sokszor leplezi le hazugságainkat, az arckifejezések és a valódi szándékok közötti különbségeket csak tapasztalt szakemberek, pl. nyomozók, ügyészek, pszichológusok stb. képesek észrevenni (Ekman 1991).

Az arckifejezések idegrendszeri szabályozása és elfedése ugyanakkor megkönnyíti, sőt egyáltalán lehetővé teszi a normális társas kapcsolatokat. Ha ugyanis minden állapotunk és szándékunk az arcunkra lenne írva, mindennapi életünket kénytelenek lennénk leélni a túlburjánzó érzelmek és azonnali reakciót kiváltó élmények világában, ami nagy feszültséget és emocionális stresszt róna ránk. Ehelyett általában úgy viselkedünk, amikor ismeretlen emberekkel találkozunk, hogy maszkírozzuk érzelmeinket, elrejtjük negatív tulajdonságainkat, miközben igyekszünk mindent megtudni a másikról.

 

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintse meg az alábbi videót! Ekman mimikai arcai:

 

 

 

Paul Ekman különböző érzelmeket alakít. (Peter DaSilva for The New York Times)

 

A törzsanyagot kiegészítő források URL:

http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=294&article=The+43+Facial+Muscles+That+Reveal&t=1&c=5

 

    Paul Ekman a Kaliforniai Orvosi Egyetem pszichológiaprofesszora azt vizsgálta, hogyan lehet produkálni az összetett arcmintázatokat. Kutatómunkájának egyik eredményeként megtanulta arcizmainak külön-külön történő is mozgatását. Munkatársaival a kutatások első lépésében azt tisztázták, hogy az egyes arcizmok – amelyekből 23 párral rendelkezünk – összehúzódása ill. elernyedése milyen változásokat hoz létre az arcon.

 

 

Homlok, orrtő, felső szemhéj, szemgödör alatti ránc, orrcimpa, háromszög pálya, orr alatti ránc, állcsúcs.

 

A törzsanyagot kiegészítő források. URL:

http://face-and-emotion.com/dataface/facs/manual/TitlePage.html

http://face-and-emotion.com/dataface/facs/manual/Examples.html#999788

Pontosan  feltárta, hogy a különböző gyűrődések és ráncok az arcon, vagy a szem és a száj változó állásai és nyitottsága milyen elemi izomműködéseknek feleltethetők meg.

 

 

A harag, a félelem, a meglepődés,  az undor, az öröm, a szomorúság, megnyilvánulása egy személy arcán.

 

    Második lépésben az arckifejezéseket aszerint osztályozták, hogy milyen érzelmet (pl. öröm), hangulatot (pl. szomorúság) vagy viselkedésformát (pl. nevetés) fejeznek ki. Az így kapott ún. motoros (mozgásos) mintákat azután igyekeztek visszavezetni bizonyos arcizmok együttállására és közös működésére. 1978-ra kidolgozta[1] a máig is széles körben elfogadott módszert, az izmok és a hozzájuk kapcsolódó, az érzelmekre vonatkozó Arctevékenység-kódoló Rendszert (Facial Action Coding System, FACS) kódrendszert, amely azt írja le, hogy milyen izmok milyen állapotainak milyen kölöcsönhatása állítja elő az arcon azokat a kifejezési formákat, amelyek megfeleltethetők az ember alapvető érzelmeinek és belső állapotainak  Ekman az arcjegyek és hangjegyek között von párhuzamot,mely szerint  „a FACS-t elsajátítani olyan, mintha a zeneolvasást tanulnánk” – állítja. Jelenleg a rendszer számítógépes automatizálásán dolgozik.

Az öröm, harag,  szomorúság, félelem, undor, meglepődés megnyilvánulása különböző arcokon

 

Az alapérzelmek: öröm, düh, bánat-szomorúság, félelem, undor, meglepődés.

a) Öröm kívánatos történések, potenciális társ megjelenésének hatására következik be.

b) Düh váratlan akadályoztatottság esetén lép fel, míg az agresszió esetén pedig mások szándékos megsértése, elűzésére irányuló késztetés.

c) Bánat: ha a kívánatos esemény nem következik be.

    Szomorúság szeretett személy elvesztésének hatására keletkezik.

d) Félelem fenyegetettség esetén, nem kívánatos eseménytől való aggódás, a megkönnyebbüléskor pedig a nem kívánatos események nem következnek be.

e) Undor förtelmes látvány hatására keletkezik.

f) Meglepődés hirtelen új élmény hatására keletkezik.

 

    Maga az arckifejezések kategorizációja persze némileg önkényes, hiszen az érzelemnyilvánítások sokféle árnyalatait néhány kategóriába rendezték, és a folyamatos jelzéseket diszkrét mintázatokban fejezték ki. A kutatók maguk is többféle osztályozást javasoltak, bár a legtöbben egyetértettek abban, hogy a szóba jöhető alapvető arckifejezések száma 24 és 36 között van. Ez azt mutatja, hogy a 23 pár arcizomból kikeverhető több ezer lehetséges mintázatnak csupán töredéke rendelkezik valamifajta felismerhető és kódolható jelentéssel. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert az érzelmeket szokás szubjektíven átélhető belső állapotokként leírni, ami kétségkívül igaz, de csupán az érem egyik oldala. Vizsgálatuk azt is hangsúlyozza, hogy az érzelmi megnyilvánulásokban meglepő egyöntetűség mutatkozik: a mozgásos minták, az általuk hordozott jelentések (lásd később), és az őket kísérő vegetatív folyamatok is jellemzőek egy adott érzelemre. Sőt, nem csupán arról van szó, hogy a testi változások mintegy hordozzák szubjektív érzelmeinket, amennyiben belső állapotaink csakis az izmok és az idegrendszer megfelelő működései révén fejezhetők ki. A kutatások azt is kimutatták, hogy minden valószínűség szerint egy ezzel ellentétes meghatározódás is érvényesül.

 

Azért örülünk, mert nevetünk.

 

    Amikor a vizsgálati személyeknek a kutatók azt az utasítást adták, hogy hozzanak létre a tükör előtt bizonyos arckifejezéseket – meghatározott módon ráncolják a homlokukat, húzzák szét a szájukat, stb. -, akkor meglepő felismerésre jutottak. Kiderült, hogy a vizsgálati személyek hangulat- és kedélyállapot változásokon mentek át, miközben az arckifejezéseket éppen produkálták. A közben regisztrált vegetatív folyamatok (vérnyomás, pulzus, bőrellenállás stb.) változásai, és az utána adott beszámolók arra mutattak, hogy a "testi" folyamatok maguk is visszahatnak a "lelki" jelenségekre, azaz az arcmimika mozgásos előállítása befolyásolja hangulataink és érzelmeink belső világát (Ekman).

 

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintse meg az alábbi videót! Azért örülünk, mert nevetünk.

 

A test az agyműködés következtében hozza létre azokat a vegyületeket, amelyek a boldogságérzet
következtében aktivizálódnak.

 

Az alábbi ábrán próbálja meg összepárosítani az érzelmek megnevezését az  ábrán látott képpel!

 

 

A hat  alapérzelem

 

A felvételen a meglepődés alapérzelmet láthatjuk különböző médiaszereplők részvételével.

A szöveges elméleti részek áttanulmányozása után tekintse meg az alábbi videót!

 

A törzsanyagot kiegészítő források URL:

http://www.online.rtlklub.hu/keszatveres/

 

    A Kész Átverés és a  Nem a Te napod című műsorok képviselik napjainkban ezt a műfajt. A manapság oly népszerű valóság-show műsorok ennél sokkal több érzelmi reakciót közvetítenek a nézők számára. Egyfajta aszimmetrikus intimitás  jelenség erősödésének vagyunk részesei, melynek során egyre jobban ismerünk egyes embereket, akiknek mi teljesen idegenek vagyunk. E műsorokban szereplő személyek  az  érzelemmutatói sarkítva jelennek meg, a média szerkesztési elvei révén, melyek az  alábbiak:

 

- a rész történések kiragadása-felnagyítása
- történések hiányában sokszor mesterkélt életképek alkotása
- a perszonalizáció révén valakit mindig a középpontba állítanak akinek el kell vinni a balhét

- a bemutatást versenyszerűvé téve, kívánják az izgalmat fokozni

- és legvégül a botrány-teremtés, botrányszerű bemutatás

 

A Valóság-show  műsorok ma már nemcsak a televízióban hanem az Interneten is jelen vannak.

 

A törzsanyagot kiegészítő források URL:

http://valosagshow.linkcenter.hu/


[1] Ekman, Paul [et.al]: Facial Expression: Methods, Means and Moues. 1991.p. 163-199. In: FELDMAN, Robert S. & RIMÉ, Bernard (Ed.): Fundamentals of Nonverbal Behavior. New York: Cambridge University Press

Vissza Tovább