KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   Barnlund tranzakciós modellje (1970)

 
Az intra- és az interperszonális kommunikáció – Barnlund szerint

 

    Barnlund[1] tranzakciós modelljét a 7 posztulátumra – munkahipotézisre – alapozta. Ezek a posztulátumok a következők (1. 1. lecke).

    A kommunikáció a jelentés evolúcióját írja le: dinamikus, nem pedig statikus jelenség, folytonos és körkörös jelenség, megismételhetetlen és irreverzibilis, végül pedig összetett, azaz kommunikálunk önmagunkkal, másokkal, fizikai környezetünkkel.

    Az következő ábrák az intra- és az interperszonális, személyen belüli és személyközi kommunikáció modelljét ábrázolják.

 

 

Az intraperszonális kommunikáció modellje  – Barnlund

 

Az ábra  az intraperszonális, tehát személyen belüli kommunikáció modelljét ábrázolja.

 

Jelmagyarázat:

P1 = Személy

M = Közlemény

D = Dekódolás

E = Kódolás

CPR=Privát támpontok

CPU=Nyilvános támpontok

CBEHNV=Nem verbális viselkedési támpontok

CBEHNV  =Verbális viselkedési támpontok

 

A modell értelmezése:

    Egy (A) személy nevezzük (P1)-nek, aki a szituáció szerint egy klinika rendelőjében ülve, észlel bizonyos támpontokat. Az  A mint kommunikációs rendszer dekódolja (D) ezeket, azaz jelentést tulajdonít nekik, oly módon, – írja a szerző – hogy a szenzoros különbségtételeket neuromuszkuláris komplexumokká alakítja.

A nyilakban végződő vonalak azokat az ingereket jelzik, melyek  (A)  figyelmének a fókuszába kerültek. Barnlund az észlelésben három jelkomplexumot különít el, melyeknek (A) majd jelentést tulajdonít.

1. Nyilvános jelkomplexum (CPU) – nevezhetnénk őket ingereknek – jellemzője, hogy beletartozik (A) észlelési mezejébe, s már az elemzett eset előtt létrejött. Ezeknek két típusát különbözteti meg:

Azaz mindaz ide tartozik, amit (A) lát, érzékel, ha körbenéz a váróteremben.

2. Privát jelkomplexum (CPR) nem mindenki számára hozzáférhetők, pl.: fejhallgatóból szóló zene. (A) esetében ez lehet egy hirtelen a mellkasába nyilalló fájdalom, – végül is minden belső érzet.

3. Viselkedési támpontok (CBEHNV  ): Ezek nonverbálisak és verbálisak is lehetnek.

    Az alany (A) generálja őket, és az ő ellenőrzése alatt állnak. Pl.: meglátja magát a tükörben, s ezután helyet változtat. Vagyis (A)-nak mindenféle tudatos, verbális vagy nem verbális aktusa ide tartozik.

    A folyamattal kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy az egyének mindig azok felé a támpontok felé törekednek, amelyeknek pozitív értékeket tulajdoníthatnak, amelyek megerősítik saját korábbi támpontjaikat és értelmezéseiket. Ugyanakkor távol tartják magukat azoktól, melyek ellentmondanak kialakult véleményeiknek vagy viselkedési sémáiknak, vagyis egyfajta egyensúlyi állapot fenntartására törekszenek.

 

 

Két személy interakciójának  modellje

 

    Ennél is bonyolultabb a leírás, ha két személy interakcióba lép. Jelen esetben, ha megjelenik dr. B személy (P2), az orvos, akkor az ő érzékelési mezőjébe is beletartoznak nyilvános támpontok, – csakúgy mint  (A)-éba –, de ezek a támpontok nem egyeznek meg a két személy esetében, és nem is ugyanazt jelentik számukra, mert a két személynek mások az értékeik, szemléletük, a hátterük és a céljaik. dr. (B) pl. észreveheti, hogy mennyit mutat a falióra, hogy (A)-n kívül nincs más beteg a váróteremben. dr. (B)-nek is lesznek privát támpontjai, melyeket csak maga ismer és érzékel, pl. mennyire fáradt már, mert 9 órája fogadja a betegeket. Viselkedési támpontjai (CBEHNV) azok, amelyek a saját mozdulatait kísérik. Mielőtt egyetlen szót is váltanának, bizonyos változás következik be a két fél kommunikációs orientációjában. Mert a másik jelenlétében mindketten öntudatosabbá válnak, s jobban figyelnek saját aktusaikra valamint a nem verbális támpontokra is. Szorosabban és gondosabban ellenőrzik saját akcióikat.

Az ábrán a nyilakhoz és a támpontokhoz itt is kitalálhatunk történetet és cselekvést. Az ábrán úgy, hogy megjelenik a közlemény jele (M), valamint a verbális viselkedés jele (CBEHN).

 [1] Barnlund, i.m.

Vissza Tovább