KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET - KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEKELŐSZÓTARTALMI ÁTTEKINTÉSI. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE1. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEIA) A kommunikáció korszakai és fogalma1. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE - A PALO ALTO-I ISKOLA3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN4. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS5. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA - BUDA BÉLA SZERINT6. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI7. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK8. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ9. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL10. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT - KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ11. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI12. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGEKérdések2. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI13. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE14. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA15. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTETELEI16. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI17. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI18. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI19. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS MODELL A SZEMPONTJÁBÓL20. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI21. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSB) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata22. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA23. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT24. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)Kérdések3. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSAI. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolataiAz emberi kommunikáció pragmatikája25. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA26. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL27. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZS-GÁLATA28. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA29. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA30. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK31. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNUIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ32. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZI-CHOLÓGIA33. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)Kérdések4. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEI34. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHE-TŐSÉGEI (Táblázat)35. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK36. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK37. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA38. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA39. 5. A RITUÁLIS MODELL - CAREY JAMES W. 199240. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA41. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEKKérdések5. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEKI. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok42. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA43. SHANNON-WEAVER MODELLJE - A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)44. RUESCH AND BATESON, - FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)45. NEWCOMB - A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)46. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)47. JACOBSON - A NYELVI MODELL (1960)48. BERLO - INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)49. DANCE - A SPIRÁL MODELL (1967)50. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)51. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)52. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)53. HORÁNYI - A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)54. ROBERTS - BARKER - A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMU-NIKÁCIÓS MODELLJE (1987)55. J. WHEATLEY - FRAKTAL MODELLJE (1992)Kérdések6. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEKI. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről56. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)57. WHITE - KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)58. SCHRAMM, W. - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)59. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)60. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)61. WESTLEY ÉS MACLEAN - TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)62. MALETZKE - A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)63. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN - A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)64. MOLOTCH ÉS LESTER - ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)65. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSAKérdésekKérdések
Vissza Tovább

1.   Westley és Maclean – tömegkommunikáció modell (1957)

 

    WESTLEY, BRUCE [1] és  JR.MACLEAN, MALCOLM S. modellje NEWCOMB modelljét, – vagyis az információ iránti társadalmi igény gondolatát fejlesztették tovább a tömegmédiára vonatkoztatva. Hozzájuk fűződik a kommunikátor kifejezés fogalmának bevezetése Szóhasználatukban a kommunikátor nem az újságíró, hanem az a személy aki az újságírók felé érdekeket közvetít. A kommunikátorokat– az intézmények képviselőiként fogták fel (pl. kormány szóvivő, a rendőrségi, a politikai szóvivők stb.). A kommunikátor mindig arra törekszik, hogy a számára kedvező irányba befolyásolja a médiát.

    A valóságból felbukkanó különböző társadalmi tényezők, jelenségeket a kapuőrök csak továbbítják a közönség igényei szerint A modell szerint a kapuőrök a maguk is szelektálnak a külvilág eseményei közül, de elsősorban a média szervezetén kívüli kommunikátorok hozzájuk direktben eljuttatott anyagai közül válogatnak oly módon, hogy sohasem feledkeznek meg arról, ők – mármint a kapuőrök – elsősorban a közönség megbízottjai.

    Modelljükben megjelenik sőt kiteljesedik a lippmanni elképzelés. Ugyanis kiemelik az szóvivők szerepét, csakúgy mint a kapuőri funkcióikat. A médiát nem önkényesnek tekintik, hanem az intézményektől jövő információkhoz és a közönség igényeihez igazodó korlátozott szabadsággal és hatalommal rendelkezőnek.

 

 

Westley és Maclean tömegkommunikáció modellje

 

    Newcomb modelljén alapuló tömegkommunikációs modell, mivel azt az elvet veszi alapul, hogy a modern társadalmakban a befogadó (B) igénye megnövekedett az információra, de a tájékoztatás eszközei korlátozottak. A tömegmédia az egyetlen elérhető eszköz. A befogadó a tömegmédiától függ, állítják a modell alkotói. A modell a tömegmédia és a társadalmi környezet más tájékozódási lehetőségei közti kapcsolatra azonban nem terjed ki. Azaz egyén a társadalomba történő beilleszkedét nem lehet e rendszer segítségével értelmezni. Nézzük meg a szereplőket!

Az A a kommunikátor a B a befogadó a C pedig egy olyan új elem, amely a szerkesztői-kommunikációs funkciót szimbolizálja. Az alábbi ábrák a modell lényeges elemeit ábrázolják.[2]

Tételezzük fel fogy (A) sztorit küld (C)-nek, X1 útvonalon, ezt követően (C) kijelöli a műsorszórási folyamatot, és küldi (B)-nek, akinek nincs közvetlen tapasztalata (X)-ről, mivel megszűnt a kapcsolata (A)-val.

 

 

Westley portréja

 

 

Westley-MacLean modellje

A törzsanyagot kiegészítő forrás URL:

http://www.infoamerica.org/teoria/westley_maclean1.htm

 
A modell részletes elemzése (olvasmány)

    A kommunikátor van az információ birtokában, aki elkülönül a kapuőrtől (ideális esetben, diktatúrában nem, mivel így a politika határozza meg a hírértéket). A kommunikátor folyamatosan megpróbálja befolyásolni a kapuőrt – ez adja hatalmát, de a kapuőrnek is van hatalma,– amely a közönség ízlésének való megfelelésből táplálkozik.

 Westley1. számú modellje

A vevő (B) szenzoros mezejében levő orientációs objektumok (X1X) közvetlenül átadódnak hozzá elvonatkoztatott formában (X1X3), miután elvégezte a szelekciót az összes X-ek között. A szelekció, legalábbis részben, B szükségletein és teendőin alapul. Az objektumokat részben vagy kivétel nélkül egynél több érzékszerv észleli (mint pl. X3m esetében).

 Westley 2. számú modellje

Ugyanezeket az X-eket egy kommunikátor (A) kiválogatja és elvonatkoztatja, majd közleményként (X’) továbbítja B-hez, akinek saját szenzoros mezejében ezek az X-ek részben vagy kivétel nélkül jelen is lehetnek, de kívül is eshetnek azon (X1b). B szándékosan vagy szándéktalanul mindenképpen visszacsatolást továbbít A-hoz (fBA).

 Westley 3. számú modellje

Az, hogy B-hez milyen X-ek érkeznek, függhet egy nem célirányosan eljáró kódoló (C) által továbbított szelektált absztrakciótól is, amely kódoló B részére dolgozik, és így kiterjeszti B környezetét. C szelekciói szükségképpen részben a B-től érkező visszacsatoláson (fBC) alapulnak.

 Westley 4. számú modellje

Azok a közlemények, amelyeket C B-nek továbbít (X”), részint abból a szelekcióból erednek, amelyet B az A’-től érkező közlemények (X’) között eszközöl, részint pedig annak a szelekciónak és elvonatkoztatásnak a termékei, amelyeket C eszközöl a saját szenzoros mezejében levő X-ek között (X3C,X4). Ez utóbbi X-ek jelen is lehetnek A mezejében, de kívül is eshetnek azon. Visszacsatolás nemcsak B-től A-hoz folyik (fBA), valamint B-től C-hez (fBC), de C-től A-hoz is (fCA). A tömegkommunikációs helyzetben nyilvánvalóan úgy áll a dolog, hogy nagyszámú C kap közleményt igen nagyszámú A-tól, és azt még sokkal nagyobb számú B-nek továbbítja, akik viszont egyidejűleg más C-ktől is kapnak közleményt.

 [1] Bruce Westley és Malcolm S. JR. MacLean: A Conceptual Model for Communications Research. Audio – Visual Communicatiun Rewiev, Winter, 1955.

[2] Westley, Bruce - Maclean Malcolm S.Jr.: A közvetlen emberi kommunikációtól a tömegkommunikációig. In: Horányi Özséb (szerk.) Kommunikáció 2. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1978. p. 103.

 

Vissza Tovább