9.1.1. Hivatkozások

iDevice ikon Elektronikus dokumentumok

Schramm W.,- Roberts F. Donald.:The Nature of Communication between Humans. In: The process and effects of masscommunication. University of Illinois Press, 1974. 980.

Bakos Ferenc: Az idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. 441.

Horányi Özséb: Kommunikáció.In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I-II. Válogatott tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. 5.

Várkonyi Attila Pál: Személyközi kommunikáció. [online dokumentum] URL: http://109.74.55.19/tananyag/tananyagok/kommunikacio,%20media/4_0950_001_100915.pdf

Barbier, Fréderic - Lavenir, CatherineBertho: A média története :Diderot-tól az internetig. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 402.

Varga Barbara: Manuel Castells és a Mcluhan-Galaxis halála

In:http://www.c3.hu/~jelkep/JK992/barbara/barbara.htm

Barbier, Fréderic - Lavenir, CatherineBertho: i.m. 13.

Fülöp Géza: Ember és információ. 2. átdolg. kiad. Múzsák Kiadó, Budapest, 1984. 50.

A képletet és levezetését lásd: Fülöp Géza (1996) Az információ. Budapest. p.7-8.

Tószegi Zsuzsanna A képi információ. Budapest, OSZK. 1994. 57. p.

Az entrópia fogalmát és képletét lásd Fülöp, i.m. pp.10-12.

Mackay, Donald M.: A jelentés helye az információelméletben. In.: Kommunikáció.1. A kommunikatív jelentés. Budapest: Közg. és Jogi K., 1977. p.204.

Weawer, Warren: A kommunikáció matematikája. In.: Kommunikáció.1. A kommunikatív jelentés. Budapest: Közgazd. és Jogi K., 1977. p.73.

Forgó Sándor et.al. Informatika a tanügyigazgatásban. Budapest: OKKER. p.35.

A képletet és levezetését lásd: Fülöp Géza: Az információ. Budapest, 1996. 7-8.

Horvát T.:Könyvtárosok kézikönyve. Budapest, Osiris kézikönyvek, 1999. 70.

Weaver, Warren: A kommunikáció matematikája.In: Kommunikáció 1. Szerk.: Horányi Özséb, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977. Reprinted withcorrectionsfrom The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, 1948.

Griffin, Ed: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat K. 2001.

Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A kommunikáció egyes funkcióinak vizsgálata multimédiás környezetben
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:454BmG0xkssJ:www.inf.unideb.hu/~bodai/cikkek/BodaIK-PorkolabJ-kommMultimed.doc+&cd=8&hl=hu&ct=clnk

Előadás a Multimédia az oktatásban 2009 c. konferencián. (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar; Debrecen 2009. június 25.). Az anyag egy része kapcsolódik „Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai" TÁMOP-4.2.2/08/1 pályázathoz.

Reprinted with corrections from The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, 1948. A Mathematical Theory of Communication

In: C. E. SHANNON: A MathematicalTheory of Communication. Reprinted with corrections from The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, 1948.

Zrinszki László: A kommunikáció. I. JPTE Pécs, 1994.

Fülöp Géza: Ember és információ. 2. átdolg. kiad. Múzsák Kiadó, Budapest, 1984. 59.

Komenczi Bertalan: Információ ember és társadalom. Eger, Líceum Kiadó, 2009.

Zrinszki L.: A kommunikáció. I. Pécs, JPTE, 1994.

Maletzke (1963) Idézi: Forgó. uo.

Forgó S.: A korszerű - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetőségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetőségei és gyakorlata a szakképzésben. II. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. Kutatási jelentés, pp. 309-352. Budapest - Gödöllő, NSZI, 2007. 427.

Komenczi Bertalan: Információ ember és társadalom. Líceum Kiadó, Eger, 2009.

McCombs W.szerint a média az „információk kapuőrének" (informationgatekeeper) szerepét játssza azáltal, hogy a szerkesztőségi munkatársaktól függ, hogy az egyes témák mikor milyen megvilágításban kerülnek adásba. Különbséget lehet tenni a média, a közvélemény és a politika napirendje között.

Forrás: http://computershopper.com/feature/how-it-works-seven-core-pc-technologies

Forrás: http://www.matud.iif.hu/07jul/02.html

Bővebb információ: http://www.c3.hu/~mediaokt/johorvat-4.htm#415Kpsszve

További információk:Halácsy Péter: Az Internetmédia kérdései I. [elektronikus dokumentum] http://mokk.bme.hu/hallgato/internetmedia/olvasmanyok/prez1.


iDevice ikon Animáció
1. animáció: A személyközi (interperszonális) kommunikáció
2. animáció: A Shannon - Weaver féle hírközlési modell