1.1.2. Tanulási tanácsok, tudnivalók

A kommunikációs alapismeretek tantárgy tanulásának célja a kommunikációs szemlélet kialakítása, a személyiség fejlődésének gazdagítása és támogatása és olyan korszerű kommunikációs szemlélettel bíró ismeretek elsajátítása, melynek révén a jelöltben tudatosul a kommunikáció egyetemessége, fontossága és a kommunikatív megnyilvánulások kulturáltsága. A kommunikáció ismeretanyaga hasznos támpontot adhat a hallgató a társas életben való eligazodáshoz.

A könyv az alábbi nagyobb egységekből épül fel:

I. Bevezetés: célkitűzés (kurzusra), a kurzus tartalma, a kurzus tömör kifejtése, kompetenciák és követelmények, tanulási tanácsok, tudnivalók

II. A leckékre tagolódó tananyag.

1. A lecke céljának leírása

2. A lecke tartalmának rövid ismertetése

3. A lecke elméleti anyagának közlése: az elméleti tudnivalók leírása, definíciók, példák, a megértést segítő kérdések, a megértést segítő részfeladatok.

4. Összefoglalás

5. Kérdések

4. Az elektronikus változatban a leckék végén találja a tananyag elsajátítását ellenőrző kérdéseket.

III. A modul végén az egész félévhez tartozó kiegészítéseket találhatja. Itt van az irodalomjegyzék, hivatkozások (Könyvbeli és elektronikus dokumentumok/források), a médiaelemek: hang- és videófájlok címeivel. Itt találhatja még az alábbiakat: ábrajegyzék, táblázatjegyzék, külső URL hivatkozások.

A jegyzet megpróbálja a legfontosabb kommunikáció interperszonális és mediális elméleti, történeti összetevőit feltárni, melynek ismerete az olvasóval való foglakozás szempontjából elengedhetetlen.

A megértéshez sokrétű segítség áll rendelkezésére. Maga a könyv magyarázó szövege is erre szolgál. Az ajánlott irodalom és általában a hivatkozott források azt az alapot jelentik, amelyre a megértett és rendszerbe szervezett ismeretanyag felépül. Az egyes leckék szövegében kétféle kérdéssel találkozik. Vannak olyan kérdések, amelyek egy-egy probléma felvetését szolgálják, és ezekre a lecke további szövege adja meg a választ. Ha ilyen szövegközi kérdéssel, problémafelvetéssel találkozik, akkor mielőtt továbbmenne gondolkodjon el rajta, próbálja megérteni, hogy mi is a probléma lényege és megpróbálhat rá saját maga is válaszolni, magyarázatot találni. Az egyes leckék végén található kérdések a megtanulandó tartalmak egyes elemeire és a közöttük lévő összefüggésekre kérdez rá. Mindenképpen szánjon időt ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, mielőtt befejezi az adott lecke tanulását és továbbhaladna a következő fejezethez. Ajánlatos a kérdések írásban történő megválaszolása is. Ez azzal az előnnyel jár, hogy egyúttal írásbeli kifejezőkészsége is fejlődik.